NEWS & MEDIA
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ธุรกิจสปาปัง โดนใจ ตอบโจทย์ตลาด"

บัตรมีจำนวนจำกัด จองด่วน!!

READ MORE
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Lean ธุรกิจในยุค 4.0 อย่างไร ไม่ให้ร่วงก่อนรุ่ง"

READ MORE
ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐

READ MORE
TSPA Networking Cocktail Party

TSPA Networking Cocktail Party

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมสนุกในงาน TSPA Networking Cocktail Party ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

READ MORE
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

READ MORE
INTERNATIONAL WELLNESS TOURISM GROWING MUCH FASTER THAN DOMESTIC

INTERNATIONAL WELLNESS TOURISM GROWING MUCH FASTER THAN DOMESTIC

New Global Wellness Institute data presented at the World Travel Market London: U.S. is largest national wellness tourism market by far – China made biggest gains from 2013-2015, jumping from 9th to 4th worldwide, with over 300% revenue growth

READ MORE