CODE OF ETHICS

จรรยาบรรณสมาชิกสมาคมสปาไทย

1. พึงปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมสปาไทย และดำรงค์ไว้ซึ่งหลักจริยธรรมขององค์กร

 • พึงยึดมั่น สนับสนุนและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการทำลายเกียรติยศ และคุณธรรมอันดีงามของทางอุตสาหกรรมสปาโดยรวม
 • หลีกเลี่ยงกลยุทธ์ทางการตลาด และการโฆษณาอันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่เหมาะสม
 • ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการใส่ร้าย หรือหมิ่นประมาทผู้ประกอบธุรกิจสปารายอื่นๆ

2. ให้การบริการที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อลูกค้า

 • การให้การบริการคำนึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน และลูกค้าก่อนอื่น
 • สมาชิกพึงให้การบริการเฉพาะรายการที่ได้รับใบอนุญาตให้กระทำการนั้นๆได้ และอยู่ในขอบเขตความสามารถที่มีอยู่ของพนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้งาน และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์นั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันส่อไปในพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือนำไปสู่การทำอนาจาร

3. ให้การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค

 • พึงให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายด้วยความเต็มใจ โดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรม หรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย
 • พึงแนะนำบริการที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • จัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสุภาพ และทันเหตุการณ์
 • พึงให้บริการกับลูกค้าทุกรายในราคายุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม

4. พึงปฏิบัตืต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสม่ำเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถยิ่งๆขึ้นไป

 • มาตรการจัดการบุคคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมสปาไทย
 • การอบรมพนักงานพึงกระทำอย่างมืออาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมสปาไทย
 • พนักงานพึงได้รับคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ฉบับปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

Code of Ethics

1. Be a good member of the Thai Spa Industry and protect its integrity

 • Members shall abide by all applicable laws, licensing, and regulations pertaining to the spa industry and support the enforcement of same.
 • Avoid practices that could be damaging to consumers or the dignity and integrity of the broader spa industry.
 • Avoid false, misleading or deceptive advertising and marketing practices.
 • Members shall not misrepresent or slander other service providers.

2. Provide safe and appropriate services to customers

 • Services will be conducted with the utmost regard to the health, safety and welfare of staff and customers.
 • Members shall provide services which are consistent with their operating license and consistent with the skills of their staff.
 • Products and equipment used in services shall be in proper condition and utilized in a manner appropriate for their intended use.
 • Avoid all activities that could be deemed sexually inappropriate or relating to sexual misconduct.

3. Treat all customers fairly and equally

 • Members shall not discriminate against customers on the grounds of race, nationality, culture, sexual preferences or disability issues.
 • Recommend services which are appropriate for the needs of customers.
 • Deal with customer disputes in a prompt and courteous manner.
 • Provide fair and consistent pricing to all customers, regardless of race, nationality or culture.

4. Treat staff fairly and consistently with a goal to develop staff to their optimal level of knowledge and ability

 • Staff management practices shall be consistent with the Association's standards.
 • Staff training shall be conducted in a professional manner and consistent with the standards of the Association.
 • Provide staff with constantly updated treatment procedures and product manuals for all treatment modalities.