ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
17 December 2015 16:15

เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักการในการใช้บังคับเกี่ยวกับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก www.swisswatchesale.biz/ และเป็นกิจการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงเป็นการสมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้คุ้มครองบริโภค ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสปา จึงควรที่จะอ่านถึงหลักการและเหตุผลดังกล่า www.aaaswiss.co.uk/วในร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนASME StandardCode Donload


Cheap Audemars Piguet Replica

RECENT POST
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Lean ธุรกิจในยุค 4.0 อย่างไร ไม่ให้ร่วงก่อนรุ่ง"

READ MORE
Sup' Tar Hollywood

Sup' Tar Hollywood

Happy New Year 2016

READ MORE