ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
17 December 2015 16:15

เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักการในการใช้บังคับเกี่ยวกับกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นกิจการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงเป็นการสมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อที่จะกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้คุ้มครองบริโภค ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสปา จึงควรที่จะอ่านถึงหลักการและเหตุผลดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

RECENT POST
Thailand Spa & Well-being Awards WINNERS 2019

Thailand Spa & Well-being Awards WINNERS 2019

READ MORE
ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

READ MORE