09 December 2023 15:52


Job Description

  • จัดเตรียมข้อมูล หรือ เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานภายในองค์กรแต่ละส่วน แต่ละฝ่ายของโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย 
  • ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
  • กำหนดขอบเขตระยะเวลาการทำงานของโครงการนั้น ๆ
  • จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับคอยอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและลูกค้าได้ทราบ

Requirements

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถบริหารเวลา และลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม หรือ Social media ได้เป็นอย่างดี
สนใจส่ง email มาที่ sunai@beautyinbeyond.com