Banner Top 1
เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563
15 March 2019 17:49

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสปาไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทางสมาคมสปาไทยจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 
และให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสปาไทย  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงขอส่งหนังสือถึงสมาชิกสามัญทั้งหมด 
 
เพื่อให้เสนอชื่อกรรมการบริหารจำนวน 5 ตำแหน่ง  ตามแบบฟอร์มทีได้แนบมาตามอีเมลล์นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หนังสือขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร (ภาษาไทย) 
  2. Letter Call for Nomination (ภาษาอังกฤษ)

RECENT EVENT
01 Jan, 2019
Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

READ MORE
01 Jan, 2019
Thailand Spa & Well-being Summit 2019

Thailand Spa & Well-being Summit 2019

Thailand Spa & Well-being Summit 2019

READ MORE