Hotel Expo, Macau
19 June 2019 17:08

งานแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งเป้นงานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
โรงแรม ทั้งในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมโรงแรมนั้นมุ่งมั่นให้มีบริการ
และการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

RECENT EVENT
06 Jun, 2019
Asean Beauty 2015

Asean Beauty 2015

งานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ...

READ MORE
06 Jun, 2019
World Spa & Well-being Congress

World Spa & Well-being Congress

World Spa & Well-being Congress

READ MORE